• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Voorbeeld conclusie kwantitatief onderzoek

Voorbeeld conclusie kwantitatief onderzoek: In de conclusie geef je, aan de hand van de onderzoeksresultaten, antwoord op de centrale onderzoeksvraag of bevestig of ontkracht je de vooraf opgestelde hypothese(s).

Eisen conclusie

  • de conclusie is in een unieke en lopende tekst geschreven
  • de conclusie dient maximaal uit 400 woorden te bestaan
  • er worden geen nieuwe informatie of feiten aangedragen
  • de conclusie is gerelateerd aan het theoretisch kader
  • de conclusie is objectief en bevat geen interpretaties

Voorbeeld conclusie kwantitatief onderzoek

In dit onderzoek is middels observaties op de marketingafdeling van bedrijf X onderzocht in welke mate werknemers die de cursus ‘The new way of marketing’ hebben gevolgd, ook daadwerkelijk de nieuwe marketingmethodes (zie paragraaf 3.3.1) in de praktijk toepassen en in hoeverre deze hebben geleid tot een verbetering van de prestaties in het derde kwartaal van 2017.

Uit de resultaten is gebleken dat slechts 23% van de cursisten deze nieuwe methodes in de praktijk toepast. Van deze groep past 68% de methodes ‘zeer frequent’ toe, tegenover 32% die ze ‘sporadisch’ toepast (zie tabel 5.1). Opmerkelijk is wel dat de prestaties van deze twee groepen vrijwel identiek zijn; beide groepen behalen hun target gemiddeld in respectievelijk 26,7 en 26,9 dagen.

Er is wel een duidelijk verschil in prestaties geconstateerd tussen de groep die de cursus wél en de groep die de cursus niet heeft gevolgd. De groep die de cursus wél heeft gevolgd, behaalde de target gemiddeld in 26,8 dagen. De groep die de cursus niet heeft gevolgd, behaalde de target in gemiddeld 29,9 dagen (zie tabel 5.3). Dit is een verbetering van 10,4% ten opzichte van de groep die de cursus niet heeft gevolgd.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat slechts 23% van de cursisten de nieuwe marketingmethodes die zijn behandeld tijdens de marketingcursus, in de praktijk toepast. Van deze groep past 68% de methodes in de praktijk ‘zeer frequent’ toe, tegenover 32% die ze ‘sporadisch’ toepast. Opmerkelijk is dat het verschil in verbetering van de prestaties tussen deze twee groepen echter nihil (0,75%) te noemen is.

Ondanks dat de prestaties van de werknemers die de cursus hebben gevolgd met 10,4% zijn verbeterd ten opzichte van de werknemers die de cursus niet hebben gevolgd, is dit percentage lager dan wat beoogd wordt in de literatuur.

Terug naar overzicht