• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Verschillende vormen van triangulatie toepassen in je scriptie

Gepubliceerd op 15 december 2022 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Met triangulatie vergaar je inzichten in een bepaald onderzoeksonderwerp door meerdere methoden, bronnen, theorieën of onderzoekers te gebruiken en deze eventueel met elkaar te combineren.

Triangulatie pas je toe om de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten in je scriptie te vergroten. Eén methode kan immers onbetrouwbaar zijn, waardoor de data en de interpretatie en analyse ervan een onjuist beeld kunnen geven.

4 verschillende vormen van triangulatie

Er zijn 4 verschillende vormen van triangulatie die je kunt toepassen in je scriptie:

  1. Methodische triangulatie: het combineren van verschillende onderzoeksmethoden
  2. Bronnentriangulatie: het verzamelen van data uit verschillende bronnen en tijdvakken
  3. Onderzoekstriangulatie: het verzamelen en analyseren van data door verschillende onderzoekers
  4. Theoretische triangulatie: het gebruiken van verschillende theorieën of perspectieven om de data te interpreteren

Ondanks dat triangulatie ‘driehoeksmeting’ betekent, spreekt men ook van triangulatie als je twee methoden, bronnen, onderzoekers of theorieën gebruikt om de hoofdvraag in je scriptie te beantwoorden.

Wil jij ook je slagingskans vergroten?

Door je scriptie te laten nakijken door experts ben je verzekerd van:

      Academisch taalgebruik
      
Goede structuur
   
  Rode draad
      Perfecte bronvermelding
      Fraaie lay-out
Trustpilot score scriptie nakijken
         BEKIJK ONZE REVIEWS
LEES MEER

Methodische triangulatie

Methodische triangulatie pas je toe als je gebruikmaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden om informatie voor je onderzoek te vergaren en te analyseren, bijvoorbeeld door het combineren van een inhoudsanalyse met een semi-gestructureerd interview.

De bedoeling is om mogelijke tekortkomingen en vooroordelen die voortkomen uit een enkele methode te verminderen; de sterke punten van de ene methode kunnen de zwakke punten van een andere compenseren.

Het is van belang dat je in je onderzoek ten minste gebruikmaakt van methodische triangulatie. Als je maar één methode toepast, dan kan deze ene methode onbetrouwbaar zijn. Dit zal een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van je onderzoek.

Mixed methods

Als je zowel kwalitatieve als kwantitatieve dataverzamelingsmethoden in je onderzoek toepast, dan spreekt men van ‘mixed methods’. Je combineert bijvoorbeeld een literatuuronderzoek (kwalitatief) met een enquête of experiment (kwantitatief) om informatie te vergaren voor de beantwoording van een deelvraag.

Voorbeeld mixed methods

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar pestgedrag in klassen op basisscholen. Met het literatuuronderzoek (kwalitatief) zorg je voor de verkenning van theorie en inzichten van prominente wetenschappers over dit onderwerp. Deze informatie gebruik je vervolgens voor het opstellen van gerichte gesloten vragen voor je enquête (kwantitatief).

  •  Kwalitatieve methode: literatuuronderzoek

  •  Kwantitatieve methode: enquête met gesloten vragen, experiment

Data- of bronnentriangulatie

Men spreekt van data- of bronnentriangulatie als je in je literatuuronderzoek verschillende typen bronnen gebruikt om inzicht te verkrijgen in een probleem: databanken, literatuur, archieven, artefacten. Dit levert doorgaans diverse data op, waardoor je een uitgebreider beeld krijgt van het onderzoeksonderwerp.

De bevindingen kunnen met data-/bronnentriangulatie worden bevestigd en eventuele zwakke punten in de gegevens kunnen worden gecompenseerd door de sterke punten van andere gegevens. Hierdoor verhoog je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Voorbeeld bronnentriangulatie

In plaats van conclusies te trekken uit een enkel onderzoek, gebruik je bij bronnen-/datatriangulatie per definitie meerdere gegevensbronnen om een ​​situatie of een bepaald fenomeen te onderzoeken, bijvoorbeeld:

  Bron 1: Theorieboek

  Bron 2: Wetenschappelijk artikel uit een databank

  Bron 3: Videofragment uit een archief

Onderzoekstriangulatie

Bij onderzoektriangulatie werken meerdere onderzoekers samen om hetzelfde vraagstuk of dezelfde onderzoeksvraag te beantwoorden.

De mogelijkheid om bevindingen van onderzoekers te bevestigen – zonder voorafgaande discussie of samenwerking tussen hen – kan de geloofwaardigheid van de bevindingen aanzienlijk vergroten. Onderzoekerstriangulatie is met name belangrijk om vertekening bij het verzamelen, rapporteren en/of analyseren van onderzoeksgegevens te verminderen.

Voorbeeld onderzoekstriangulatie

Je doet bijvoorbeeld samen met andere onderzoekers onderzoek naar de veiligheid in Amsterdam. Om de onderzoekstriangulatie te waarborgen, houdt elke onderzoeker in het centrum van elk stadsdeel 20 interviews met bewoners (10 mannen en 10 vrouwen) van ten minste 16 jaar oud. Elke onderzoeker interviewt de buurtbewoners in een andere week, maar op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.

Theoretische triangulatie

Er is sprake van theoretische triangulatie als je verschillende theoretische invalhoeken gebruikt bij het benaderen van een vraagstuk. Het idee is om naar een situatie of fenomeen te kijken vanuit verschillende perspectieven, door verschillende lenzen, met verschillende vragen in gedachten.

De verschillende theorieën of hypothesen hoeven niet vergelijkbaar of compatibel te zijn; hoe meer ze van elkaar verschillen, hoe waarschijnlijker het is dat ze verschillende problemen en/of zorgen identificeren.

Deze vorm van triangulatie wordt bijvoorbeeld vaak toegepast bij empirisch onderzoek om een hypothese te bevestigen of te ontkrachten.

Voorbeeld theoretische triangulatie

Hypothese: Jongeren die veel tijd doorbrengen op sociale media hebben offline minder sociaal contact dan jongeren die weinig tijd doorbrengen op sociale media.

Perspectief 1:


Perspectief 2:Perspectief 3:
onderzoek naar de relatie tussen de tijd die wordt besteed aan sociale media en het ontwikkelen van sociale vaardigheden (Psychologie).

onderzoek naar theorie over een opvoedstijl waarin bewustzijn wordt gecreëerd over de invloeden van sociale media en de behoefte aan offline sociaal contact (Pedagogiek).

onderzoek naar de wijze waarop de samenleving door de jaren heen is veranderd tot een steeds individualistischere samenleving (Sociologie).

Waar behandel je de triangulatie in je scriptie?

De triangulatie behandel je voor het eerst in de methodologie. Je bespreekt hier welke vorm(en) van triangulatie je hebt toegepast om je onderzoeksvraag te beantwoorden en waarom je hiervoor hebt gekozen.

In de discussie blik je nog eens terug op het onderzoek en evalueer je onder andere of de toegepaste vormen van triangulatie de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek voldoende hebben gewaarborgd. Daarnaast geef je voor vervolgonderzoek suggesties omtrent triangulatie.

Verschil triangulatie en meta-analyse

Het is belangrijk om triangulatie te onderscheiden van meta-analyse. Met een meta-analyse combineer je de originele gegevens van verschillende rigoureuze wetenschappelijke studies van vergelijkbare kwaliteit en opzet voor geavanceerde statistische analyses.

Triangulatie gebruikt daarentegen bevindingen uit verschillende bronnen, rekening houdend met de sterke en zwakke punten van die bevindingen, en zoekt naar convergentie van het bewijsmateriaal om algemene conclusies te trekken.

Wat vind jij van dit artikel?
2 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken