• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Stappenplan afstudeeronderzoek

Je hebt al je studiepunten binnen en het moment is aangebroken dat je eindelijk aan het afstudeeronderzoek mag beginnen. Een nieuwe fase waarin je waarschijnlijk niet goed weet hoe je te werk moet gaan. Alle begin is moeilijk, daarom laten we aan de hand van dit artikel zien hoe je in 4 stappen aan het afstudeeronderzoek kunt werken. Bekijk het schema hieronder voor een duidelijk overzicht van het afstudeerproces.

Stap 1: Opzet

Brainstorm

In de brainstormfase ga je eerst samen met je bedrijfsbegeleider een gesprek houden over ‘het probleem’ waar de organisatie mee kampt. Probeer door te vragen, want vaak ligt het probleem ‘dieper’ dan aanvankelijk wordt gedacht en op deze manier krijg je waardevolle informatie voor de probleemanalyse.

Zodra hetgeen waarnaar onderzoek gedaan moet worden in grote lijnen duidelijk is, ga je dit vervolgens bespreken met je afstudeerbegeleider en samen de conceptversie van je centrale onderzoeksvraag, oftewel hoofdvraag, bepalen.

Probleemanalyse

Na het gesprek met je afstudeerbegeleider komt het vaak voor dat je nog wat meer informatie nodig hebt van je bedrijfsbegeleider. Je plant het vervolggesprek en je stelt met de feedback van je afstudeerbegeleider in het achterhoofd (nogmaals) de 6 W-vragen en vraagt naar de aanleiding van het onderzoek (wat heeft ertoe geleid dat jij dit onderzoek moet doen?).

Vervolgens ga je bepalen welke informatie van belang is voor jouw onderzoek en zet je de analyse van het probleem op papier. Dit doe je zo bondig mogelijk.

Doelstelling

Nu hetgeen waarnaar je onderzoek moet doen geheel inzichtelijk is en je weet wat het moet opleveren, ga de doelstelling van het onderzoek uitschrijven.

Beschrijf in de onderzoeksdoelstelling concreet wat je met het onderzoek wilt bereiken en wat het moet opleveren, bijvoorbeeld een adviesrapport of implementatieplan. Maak bij het omschrijven van de doelstelling onderscheid tussen het doel van de opdrachtgever (managementdoel) én het doel van jouw onderzoek (onderzoeksdoel).

Tot slot verwerk je in hoofdstuk ook de onderzoeksrelevantie. Met de relevantie van het onderzoek toon je aan waarom jouw onderzoek belangrijk is.

Literatuur

Vervolgens ga je je inlezen in het centrale thema van je onderzoek. Je raadpleegt hiervoor allerlei verschillende bronnen, zoals (studie)boeken, wetenschappelijke artikelen (journals), onderzoeksrapporten en artikelen op het internet.

Zorg wel ervoor dat de bronnen die je raadpleegt betrouwbare zijn. Maak alvast een notitie van de auteurs en/of titels waarvan jij denkt dat deze kunnen bijdragen aan je onderzoek.

Hoofdvraag & deelvragen

Zodra de probleemanalyse voldoet, het doel van het onderzoek bepaald is en je je hebt ingelezen in het onderwerp, wordt de conceptversie van de hoofdvraag indien nodig aangescherpt en vastgesteld (waak echter voor een te breed geformuleerde onderzoeksvraag).

Vervolgens deel je de hoofdvraag op in onderzoekbare delen en vraag je je af welke deelvragen er eerst beantwoord dienen te worden, alvorens je de hoofdvraag kan beantwoorden.

Onderzoeksopzet

De laatste fase van stap 1 is het maken van de onderzoeksopzet. Hierin ga je niet alleen het soort onderzoek beschrijven, maar je bedenkt ook alvast hoe je verwacht de deelvragen te gaan beantwoorden.

Beschrijf welke dataverzamelingsmethoden, verwerkingsmethoden en analysemethoden je verwacht te gebruiken en hoe je het onderzoek precies gaat uitvoeren. Het is van belang dat je alle keuzes goed onderbouwd.

Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen: Wie ga je interviewen en waarom hij of zij? Hoe ga de gewenste persoon benaderen en waarom deze benadering? Waar ga je het interview houden en waarom deze locatie? Ga je het interview opnemen en later transcriberen?

Stap 2: Theoretisch kader

In het theoretisch kader ga je op zoek naar informatie dat bijdrage levert aan jouw onderzoek. Je zoekt relevante termen, begrippen, theorieën en wetenschappelijke visies binnen jouw centrale onderzoeksthema.

Je kunt natuurlijk niet alle informatie die je hebt opgezocht verwerken in het theoretisch kader, daarom selecteer je uitsluitend de meest waardevolle informatie. Het theoretisch kader mag namelijk maximaal uit vijf pagina’s bestaan.

De kwaliteit van de bronnen die je raadpleegt hangt nauw samen met de kwaliteit van jouw eigen onderzoek. Wees dus kritisch bij het beoordelen van bronnen. Probeer daarnaast de bronnen die je hebt geraadpleegd zo veel mogelijk te parafraseren. Een theoretisch kader dat uitsluitend citaten bevat is niet bevorderlijk voor de leesbaarheid.

Stap 3: Onderzoek uitvoeren

Resultaten

In deze stap ga je het onderzoek daadwerkelijk uitvoeren. Je onderzoekt elke deelvraag precies zoals je hebt beschreven in het methodehoofdstuk en schrijft de uitkomsten op.

Waarschijnlijk heb je nu enorm veel informatie op papier gezet. Het is de kunst om alle hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en uitsluitend de belangrijkste informatie te presenteren in het resulatenhoofdstuk. Heb je informatie dat niet essentieel is voor het resultatenhoofdstuk maar van secundair belang is, dan kun je dit verwerken in de bijlagen van je scriptie.

Methodehoofdstuk

Nadat je resultaten op papier hebt gezet, kun je het methodehoofdstuk gaan schrijven. Hierin reflecteer je op de operationarisatie en beschrijf je nogmaals je het type onderzoek en of het kwalitatief of kwantitatief van aard is.

Vervolgens ga je per deelvraag gedetailleerd beschrijven hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd en kijk je of dit verschilt met hetgeen in de onderzoeksopzet is beschreven. Alle keuzes die je hebt gemaakt dien je goed te onderbouwen.

Heb je bijvoorbeeld een interview gehouden, dan reflecteer je niet alleen je keuze voor deze methode, maar ga je ook in op de operationarisatie. Zijn alle gewenste personen benaderd voor de interviews en ging doet goed? Heb je uiteindelijk aanpassing moeten doen en een andere methode moeten kiezen?

Tot slot ga je in de methodehoofdstuk ook in op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.

Conclusie/discussie

Vervolgens ga je de uitkomsten van het onderzoek analyseren en op basis hiervan conclusies trekken. Beschrijf deze zo bondig mogelijk in het hoofdstuk ‘conclusie‘. In dit hoofdstuk kun je ook de discussie beschrijven, waarbij je de interpretaties en mogelijke verklaringen geeft voor de resultaten van het onderzoek. Daarnaast ga je in op de beperkingen en tekortkomingen van het onderzoek en doe je suggesties voor vervolgonderzoek.

Aanbevelingen

Nu je de conclusies hebt beschreven ga je nadenken welke aanbevelingen je kan doen die een bijdrage leveren aan de oplossing van ‘het probleem’ waarnaar je onderzoek hebt gedaan. Beperkt het aantal aanbevelingen tot maximaal vijf.

Stap 4: Eindredactie

Je hebt nu je onderzoek afgerond en de allerlaatste stap is de eindredactie. Je scriptie laten nakijken is verstandig, aangezien er strenge taaleisen gelden en beoordelaars scripties niet beoordelen die te veel taalfouten bevatten. Het is zonde om op basis van de taalfouten de herkansing in te gaan, omdat je nu geen feedback van je beoordelaar hebt gehad over de inhoud en opbouw.

24editor helpt je met afstuderen door je scriptie te redigeren. Door middel van een spelling en grammaticacontrole, structuur check en bronnen check wordt jouw scriptie nagekeken door een professional.

Terug naar overzicht