• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Nakijkmodel voor scripties en verslagen

Gepubliceerd op 5 april 2017 door Farah

Citeer dit artikel

Onze taalkundigen hanteren dit nakijkmodel als richtlijn bij het redigeren van jouw scriptie en/of verslagen. De volgende onderdelen worden tijdens het redigeren gecontroleerd én gecorrigeerd.

A. Nakijken op taal – eerste deel

Spelling

 spelfouten / typfouten
 lidwoorden
 samenstellingen
 woordcombinaties
 hoofdlettergebruik

Grammatica

 d/t-fouten
 voltooid deelwoorden
 persoonlijke voornaamwoorden
 verwijswoorden
 verbindingswoorden
 correcte woordkeuze
 voorzetsels / voorzetseluitdrukkingen

Zinsbouw

 werkwoordstijden (per scriptieonderdeel)
 woordvolgorde in eenvoudige zinnen
 woordvolgorde in complexe zinnen
 woordvolgorde opsommingen
 
volledige zinnen
 vage formulering (er zijn twee dingen die ik wil opmerken = ik wil twee opmerkingen maken)
 het bijwoord ‘er’ aan het begin van de zin of als opvulwoord

Stijl

 congruentie (een groep demonstranten hielden borden omhoog)
 pleonasme/tautologie (daarnaast is ook de sneeuwbalmethode toegepast)
 foutieve samentrekking (ze heeft de trein genomen en daarom een kaartje gekocht)
 tangconstructie (ik acht de kans dat honderd verpleegsters willen deelnemen aan mijn onderzoek, groot.)
 passieve zinnen
 te lange zinnen
 dubbele ontkenning

Interpunctie

 punt
 komma
 aanhalingstekens
 dubbele punt
 puntkomma
 haakjes

Consistentie

 consistente werkwoordstijden
 consistente spelling
 consistent hoofdlettergebruik
 consistente interpunctie

B. Nakijken op taal – tweede deel

Beide lijsten A + B worden gehanteerd bij scripties en theses.

Academisch woordgebruik

 academische woordkeuze
 verboden woorden
 onduidelijke / overdreven / subjectieve formuleringen

Duidelijkheid

 haperende / onduidelijke zinnen

Getallen & afkortingen

 getallen in letters of cijfers
 gebruik van afkortingen

Werkwoordstijden & perspectief

 werkwoordstijden per scriptie-onderdeel
 perspectieven: ik-vorm / wij-vorm / jij-vorm
 consistentie in perspectief

Citaten

 spel- en typfouten in citaten
 interpunctie in citaten

C. Structuur Checklist

Indeling

 indeling van hoofdstukken
 indeling van paragrafen
 indeling van alinea’s

Herhaling & inkorten

 attenderen op / schrappen van herhalingen
 inkorten van tekst

Benaming

 titels van hoofdstukken en paragrafen sluiten aan bij de inhoud

D. Structuur per scriptie-onderdeel

Titelpagina (voorblad)

 soort document
 titel + eventueel ondertitel
 relevante afbeelding
 datum van publicatie
 voorletter(s) + achternaam
 studentadministratienummer
 onderwijsinstelling + opleiding / faculteit
 informatie over de eerste lezer
 informatie over de tweede lezer
 Informatiepagina (niet altijd verplicht)

Voorwoord

 het voorwoord beslaat niet meer dan 5 alinea’s
 alleen personen die een bijdrage hebben geleverd aan het eindproduct, worden bedankt.
 deze personen worden op volgorde bedankt: eerst worden degenen bedankt die het meest hebben bijgedragen.
 de spelling van voor- en achternamen is consistent.
 het voorwoord is persoonlijk maar niet te informeel. De ik-, en wij-vorm zijn hier toegestaan.
 het voorwoord wordt afgesloten met de naam van de student, plaats en datum.

Samenvatting

 de samenvatting beslaat niet meer dan 1 A4.
 de samenvatting staat voor de inhoudsopgave.
 de samenvatting is geschreven in de voltooid tegenwoordige tijd.
 het onderwerp, de probleemstelling, doelstelling en relevantie van het onderzoek staan kort beschreven in de samenvatting.
 in de samenvatting staat om welk soort onderzoek het gaat (bijvoorbeeld literatuurstudie).
 de centrale vraagstelling staat in de samenvatting.
 de onderzoeksmethode en werkwijze zijn beknopt beschreven.
 alleen de belangrijkste resultaten zijn beknopt weergegeven (in woorden, dus niet in getallen of statistieken).
 de conclusie(s) zijn beknopt vermeld.
 de resultaten worden kort verklaard of vergeleken met de literatuur.
 de suggesties voor vervolgonderzoek komen beknopt aan bod.
 eventuele aanbevelingen zijn bondig opgenomen.
 de samenvatting bevat geen nieuwe informatie, geen literatuurverwijzingen, geen citaten, figuren of tabellen.

Inleiding

 het onderwerp is geïntroduceerd en geïllustreerd d.m.v. een treffend voorbeeld.
 de directe aanleiding van het onderzoek komt aan bod. De aanleiding mag niet persoonlijk zijn. (dus vermijd formuleringen als: ”Ik vind het belangrijk om te onderzoeken of..”, of “Ik heb mij altijd afgevraagd..”)
 de doelstelling is benoemd.
 de probleemstelling is benoemd.
 de hoofdvraag is benoemd.
 de deelvragen zijn benoemd.
 de praktische relevantie (hbo) / wetenschappelijke relevantie (wo) van het onderzoek is aangegeven.
 de methode van onderzoek is beknopt beschreven.
 tot slot is de leeswijzer opgenomen in de inleiding.

Methode

De indeling van het methodehoofdstuk kan per onderwijsinstelling/opleiding/onderwerp verschillen. Globaal dienen de volgende onderdelen erin voor te komen:

 verantwoording van de gekozen onderzoeksmethode(n): kwantitatief / kwalitatief / combinatie van beide / etc.
 onderzoeksdoelgroep: over welke populatie doet het onderzoek een uitspraak?
 steekproef: welke doelgroep is daadwerkelijk onderzocht?
 dataverzamelingsmethode(n): interview / enquête /documentanalyse / etc.
 data-analysemethode(n): ThesisTools / Survio / SPSS / etc.
 de validiteit wordt besproken.
 de betrouwbaarheid wordt besproken.

Conclusie

 de resultaten zijn samenvattend herhaald / kort geïnterpreteerd (discussie is vaak alleen onderdeel van een wo-scriptie).
 de hoofdvraag en deelvragen worden beantwoord.
 de conclusie is gebaseerd op het onderzoeksmateriaal.
 er wordt geen informatie aangehaald die niet onderzocht is.

Aanbevelingen

 de aanbevelingen zijn in de actieve vorm geformuleerd (vermijd zullen/willen/kunnen).
 de aanbevelingen zijn niet in de ik-/wij-vorm geformuleerd.
 de aanbevelingen geven concreet aan wie wat moet doen.
 elke aanbeveling is bondig onderbouwd.
 de aanbevelingen beslaan niet meer dan 2 pagina’s.

Wat vind jij van dit artikel?
5 0
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken