• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

De validiteit in je scriptie

In je scriptie moet je aantonen dat het onderzoek valide is. De validiteit in je scriptie zegt iets over de mate waarin de resultaten uit het onderzoek overeenkomen met de werkelijkheid.

Vormen van validiteit in je scriptie

Wanneer er wordt gesproken over validiteit, wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen meerdere vormen van validiteit.

Veelvoorkomende vormen van validiteit in scripties

Validiteitsvormen
Interne validiteitIs er gekozen voor de juiste opzet, methoden en uitvoering?
Externe validiteitWorden dezelfde resultaten gemeten bij andere personen, op andere tijdsstippen en op andere plekken?
Populatie validiteitGeeft de steekproef een goede afspiegeling van de totale populatie?
Ecologische validiteitWorden dezelfde onderzoeksresultaten ook gemeten in de alledaagse praktijk?
InhoudsvaliditeitZijn alle aspecten van het begrip voldoende vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de vragenlijst van je enquête of interview?
IndruksvaliditeitWekt het instrument het idee dat er iets relevants te meten valt?
BegripsvaliditeitMeet je met het instrument wel het begrip dat je beoogt te meten?
CriteriumvaliditeitHangen jouw metingen nauw samen met die van een gevalideerd onderzoek?

Interne validiteit

De interne validiteit geeft aan in hoeverre de behaalde resultaten gebaseerd zijn op goed uitgevoerd onderzoek (onderzoeksopzet) en vrij zijn van systematische fouten (ook wel bias genoemd). Het onderzoek is intern valide als je vanuit de gekozen onderzoekmethoden de juiste conclusies kunt trekken.

Is er gekozen voor de juiste opzet, methoden en uitvoering?

Het aantonen van de interne validiteit is één van de kwaliteitscriteria waaraan je scriptie moet voldoen.

Externe validiteit

De externe validiteit in je scriptie zegt iets over de generaliseerbaarheid. De generaliseerbaarheid is de mate waarin de resultaten en conclusies van het onderzoek van toepassing zijn op andere personen en situaties.

Worden dezelfde resultaten gemeten bij andere personen, op andere tijdsstippen en op andere plekken?

Ook het behandelen van de externe validiteit is één van de kwaliteitseisen waar je scriptie aan moet voldoen. Onder de externe validiteit valt onder andere:

Populatievaliditeit

De populatievaliditeit is de mate waarin de steekproef een goede afspiegeling van de totale populatie is. Er wordt hier ook wel van de representativiteit gesproken.

Ecologische validiteit

De ecologische validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar de tijden, plaatsen en omstandigheden in de alledaagse praktijk.

Inhoudsvaliditeit

De inhoudsvaliditeit (content validity) zegt iets over de mate waarin een meetinstrument alle aspecten van het begrip meet, die je beoogt te meten. De klanttevredenheid kan bijvoorbeeld gemeten worden met een enquête, maar deze hoort dan wel vragen te bevatten die de mate van klanttevredenheid kunnen meten.

Zijn alle aspecten van het begrip voldoende vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de vragenlijst van je enquête of interview?

Je zult je goed in de theorie moeten verdiepen, om zo alle aspecten die een begrip omvatten te dekken.

Indruksvaliditeit

Van indruksvaliditeit, ook wel ‘validiteit op het eerste gezicht’, wordt gesproken wanneer de onderzoeker de indruk heeft dat een (meet)instrument de juiste informatie oplevert.

Wekt het instrument het idee dat er iets relevants te meten valt?

Je gaat met je gezonde verstand beredeneren of je het juiste instrument hebt gekozen. Achteraf kan echter blijken dat dit niet het geval is.

Begripsvaliditeit

Bij begripsvaliditeit (constructvaliditeit) wordt erop gelet of de resultaten van de metingen voldoende verband houden met het begrip dat zou moeten worden gemeten. De lengte van een object meten is niet moeilijk, maar hoe meet je iets wat niet tastbaar is, zoals klanttevredenheid?

Meet je met het instrument wel het begrip dat je beoogt te meten?

Het is belangrijk om je goed in het begrip te verdiepen, omdat de theorie over het begrip de basis is voor het beoordelen of toetsen van de begripsvaliditeit.

Criteriumvaliditeit

Met de criteriumvaliditeit wordt gekeken naar de samenhang tussen twee onderzoeksresultaten: jouw metingen en die van een gevalideerd onderzoek (het criterium). Dit gevalideerde onderzoek wordt vaak beschouwd als de ‘gouden standaard’.

Hangen jouw metingen nauw samen met die van een gevalideerd onderzoek?

Wanneer je de overeenkomsten van jouw metingen analyseert met die van een ‘criterium’, dan wordt dit validering genoemd.

Terug naar overzicht