• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

De structuur van een Manuscript | Uitleg & Tips

Gepubliceerd op 18 april 2023 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Het is van belang dat de structuur van een manuscript, ook wel wetenschappelijk artikel genoemd, correct is. Is het manuscript niet goed gestructureerd, dan voldoet het niet aan de academische eisen en kun je het niet insturen voor publicatie of peer review.

De opbouw van een manuscript begint met de titelpagina, gevolgd door de samenvatting. Vervolgens komen de secties Inleiding, Methoden, Resultaten en Discussie aan bod (IMRD format). De conclusie kan in de discussie aan bod komen of kan worden behandeld in een aparte paragraaf. Tot slot wordt de hoofdtekst afgesloten met de referenties.

Let op! Houd er rekening mee dat dit slechts één mogelijke structuur is van een manuscript. De opbouw kan namelijk per type onderzoek/manuscript verschillen.

Titelpagina

De titel is je eerste kans om de aandacht van je publiek te trekken. De titel van een manuscript is een beknopte beschrijving van de hoofdgedachte van het onderzoek en bevat mogelijk een ondertitel die extra uitleg of context geeft aan een (korte) hoofdtitel.

Geef de titel dikgedrukt weer, centreer en positioneer het op de derde of vierde regel van boven op de eerste pagina. Schrijf alle woorden in de titel schrijf met hoofdletters, behalve lidwoorden en voorzetsels.

Op de titelpagina worden tot slot ook de auteurs, de instelling waar de auteurs het onderzoek hebben uitgevoerd (affiliation), en contactgegevens van de corresponderende auteur vermeld.

Houd bij het opstellen van de titelpagina rekening met de volgende punten:

 • Maak van de titel een beknopte beschrijving van de hoofdgedachte van het onderzoek.
 • De titel is dikgedrukt, gecentreerd en wordt halverwege de pagina gepositioneerd.
 • Alle woorden in de titel schrijf je met hoofdletters, behalve lidwoorden en voorzetsels.
 • Vermeld de auteurs, hun affiliatie en de contactgegevens van de corresponderende auteur.

Samenvatting

De samenvatting, oftewel abstract, wordt beschouwd als de belangrijkste paragraaf van het manuscript. Niet alleen omdat het de inhoud van het onderzoek samenvat, maar ook omdat het (samen met de titel) het meest wordt gelezen. Andere onderzoekers bepalen vaak op basis van de samenvatting of het onderzoek voor hen relevant is.

In de samenvatting vat je het onderzoek in ongeveer 250 woorden samen. Je beschrijft hierin beknopt (maar wel integraal) waar je onderzoek naar hebt gedaan, de doelstelling, onderzoeksvraag/hypothesen, gebruikte methoden, belangrijkste resultaten en conclusies.

De samenvatting van een manuscript sluit je af met 4-6 relevante trefwoorden, oftewel keywords. Dit zijn onderwerpcategorieën van je onderzoek en zorgen ervoor dat je werk makkelijk in databases kan worden gevonden door andere onderzoekers.

Houd bij het schrijven van de samenvatting rekening met de volgende punten:

 • Beschrijf beknopt waar je onderzoek naar hebt gedaan, de doelstelling, onderzoeksvraag/hypothesen, gebruikte methoden, belangrijkste resultaten en conclusies.
 • Bevat ongeveer 250 woorden.
 • Sluit af met 4-6 relevante trefwoorden.

Introductie/inleiding

In de introductie, oftewel inleiding, geef je de context van het onderzoek weer. Het is hierbij belangrijk dat je de lezer relevante achtergrondinformatie geeft en het doel, de scope en het belang van het onderzoek beschrijft.

Er is niet vastgesteld hoeveel woorden de introductie van een manuscript moet bevatten. Doorgaans bevat de inleiding van een manuscript tussen de 500-1500 woorden.

De volgende onderdelen moeten in de introductie terugkomen:

Achtergrondinformatie: begin de introductie met het schetsen van de context voor je onderzoek. Behandel bestaande literatuur over het onderwerp, hiaten of controversiële gebieden en beschrijf duidelijk, beknopt en specifiek het probleem waar je onderzoek naar doet (probleemanalyse).

Onderzoeksvraag/hypothese: formuleer een duidelijke onderzoeksvraag of hypothese die je onderzoekt. Dit formuleer je op een manier die zowel specifiek als relevant is voor je vakgebied. Voorkom een te breed geformuleerde onderzoeksvraag.

Doelstellingen en scope: beschrijf de specifieke doelen, de gewenste uitkomst en scope (grenzen) van de studie. In de scope bespreek je wat je in je onderzoek meeneemt en wat niet. Bespreek bijvoorbeeld de steekproefomvang of dataverzamelingsmethoden die van invloed kunnen zijn op de validiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten.

Relevantie: in de sectie relevantie leg je beknopt uit waarom het onderzoek belangrijk is en hoe het past binnen de huidige wetenschappelijke literatuur. Het doel is om de lezers ervan te overtuigen dat het onderzoek belangrijk, actueel en significant is en dat het een zinvolle bijdrage aan het vakgebied zal leveren.

Methoden

In de sectie methoden geef je een gedetailleerde beschrijving van de procedures en technieken die zijn gebruikt om het onderzoek uit te voeren. De beschrijving moet voldoende informatie bevatten om andere onderzoekers in staat te stellen het onderzoek te repliceren en de resultaten te verifiëren.

De gebruikte aanpak om de onderzoeksvraag te beantwoorden bepaalt of het onderzoek al dan niet valide is.

Let op! Het detailniveau en de specifieke componenten die in de methoden zijn opgenomen, variëren afhankelijk van het vakgebied en de aard van het onderzoek. Desondanks moeten enkele gemeenschappelijke elementen in de methodesectie worden opgenomen:

Onderzoeksopzet: Beschrijf het algemene onderzoeksontwerp, inclusief het type onderzoek (bijv. experimenteel, verkennend etc.), de onderzoekspopulatie, steekproef, en de in- en exclusiescriteria.

Dataverzameling: Beschrijf hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief alle gebruikte instrumenten of hulpmiddelen (bijv. vragenlijsten, enquêtes, interviews), de procedure voor dataverzameling en alle relevante details met betrekking tot het tijdstip of de locatie van de gegevensverzameling.

Data-analyse: Beschrijf de methoden die zijn gebruikt om de gegevens te analyseren, inclusief eventuele statistische tests of gebruikte software, en alle aannames die tijdens de analyse zijn gedaan.

Resultaten

In de sectie Resultaten presenteer je de belangrijkste resultaten die uit je onderzoek zijn voortgekomen. Zorg ervoor dat je de resultaten in een duidelijke en logische volgorde presenteert, die overeenkomt met de onderzoeksvragen of hypothesen die je wilt onderzoeken.

Omschrijf de resultaten op een objectieve, heldere en beknopte manier. Verwerk daarom alleen de belangrijkste resultaten en vermijd vage en subjectieve taal, jargon en technische termen. Interpreteer de resultaten hier nog niet. Dat doe je namelijk in de sectie discussie.

Verwerk de belangrijkste resultaten in tabellen en figuren. Tabellen en figuren helpen je om complexe gegevens op een overzichtelijke en beknopte manier te presenteren. Dit maakt het voor de lezers gemakkelijker om de resultaten te begrijpen.

Houd bij het schrijven van de resultaten rekening met de volgende punten:

 • Verwerk alleen de belangrijkste resultaten.
 • Omschrijf de resultaten op een heldere en beknopte manier.
 • Verwerk complexe data in figuren of tabellen.
 • Bespreek of interpreteer de resultaten hier nog niet.

Discussie

De paragraaf Discussie richt zich op het interpreteren en contextualiseren van de resultaten van het onderzoek. Je begint met het benadrukken van de belangrijkste bevindingen. Vervolgens interpreteer je de resultaten in de context van de onderzoeksvraag en de bestaande literatuur, en leg je hun betekenis uit.

Je voert een beknopte, maar gedetailleerde analyse uit van de resultaten van het onderzoek en je vergelijkt deze met andere onderzoeken in je primaire literatuur. Daarnaast bepreek je mogelijke problemen die je tijdens het onderzoek bent tegengekomen en geef je verklaringen voor onverwachte resultaten.

Ook ga je in op de implicaties van de bevindingen. Hoe dragen de onderzoeksresultaten bij aan de wetenschap/praktijk? Welke nieuwe inzichten zijn ontdekt en hoe zal dit toekomstig onderzoek beïnvloeden? Tot slot bespreek je de beperkingen van het onderzoek en doe je suggesties voor vervolgonderzoek.

Verwerk in de discussie de volgende punten:

 • Benadruk beknopt de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.
 • Voer m.b.t. de bevindingen een vergelijkende analyse uit met andere onderzoeken in je primaire literatuur.
 • Bespreek eventuele onverwachte resultaten.
 • Beschrijf mogelijke problemen tijdens het onderzoek en doe suggesties om deze te elimineren.
 • Bespreek de implicaties van de bevindingen.
 • Bespreek beperkingen van het huidige onderzoek en doe suggesties voor toekomstig onderzoek.

Conclusie

De sectie Conclusie is een cruciaal onderdeel van het manuscript, omdat je gedurende het onderzoek toewerkt naar het formuleren van een conclusie. In de conclusie geef je dan ook antwoord op de centrale onderzoeksvraag en/of bevestig of verwerp je de hypothese(n).

De conclusie begint met een beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Je beschrijft deze beknopt en bespreekt ze in de volgorde van meest naar minst belangrijk.

Ondersteun je conclusie uitsluitend met informatie afkomstig uit het uitgevoerde onderzoek en de analyse en interpretatie in de sectie Discussie. Het is niet toegestaan om in de conclusie nieuwe informatie of argumenten aan te dragen.

Verwerk in de conclusie de volgende punten:

 • Vat de belangrijkste resultaten beknopt samen.
 • Geef aan de hand van de resultaten antwoord op de centrale onderzoeksvraag/hypothese(n).
 • Neem hier geen nieuwe informatie op.

Let op! Het is mogelijk dat de conclusie onderdeel is van de discussie en geen eigen kopje krijgt. De conclusie behandel je in dat geval in het laatste deel van de discussie. Controleer de gewenste structuur van een manuscript bij je onderwijsinstelling of uitgever.

Referenties

Het laatste onderdeel in de structuur van een manuscript is de referentielijst. In de referentielijst, oftewel de literatuurlijst, neem je alle bronnen op die je in je onderzoek hebt gebruikt. De referentielijst rangschik je op alfabetische volgorde, elke tweede regel van een bron laat je inspringen (1,25) en pas een dubbele regelafstand toe.

Heb je moeite met het correct weergeven van je bronnen? Laat dan je bronnen nakijken door een specialist. Met de APA-check ontvang je een foutloze bronvermelding, zowel in de tekst als in de literatuurlijst.

Volgorde van schrijven

Hoewel de structuur van een manuscript volgens de IMRD-format wordt gepubliceerd, is dit niet de beste volgorde voor het schrijven van de secties van een manuscript.

De beste volgorde om een manuscript te schrijven is:

 1. Methoden
 2. Resultaten

Schrijf alvast deze onderdelen terwijl je experimenten doet en de resultaten verzamelt:

 1. Introductie
 2. Discussie
 3. Conclusie

Schrijf vervolgens deze onderdelen als je hebt besloten bij welk tijdschrift je het manuscript wilt publiceren:

 1. Titel
 2. Abstract

Schrijf de titel en samenvatting op basis van alle andere secties.

Tips voor de opmaak van het manuscript

Nu je weet hoe de structuur van een manuscript eruitziet, kun je onze tips voor de opmaak van academische teksten gebruiken om je manuscript te perfectioneren:

 • Gebruik Times New Roman, Georgia of Garamond (formaat 12) als voorkeurslettertype voor je manuscript.
 • Gebruik een dubbele regelafstand voor de tekst en laat geen extra ruimte tussen de alinea’s.
 • Spring elk eerst woord van een paragraaf in.
 • Nummer de titelpagina niet.
 • Gebruik zwarte tekst op een witte achtergrond.

Manuscript laten nakijken

Heb je moeite met het aanbrengen van een goede structuur in je manuscript of wil je er zeker van zijn dat je de tekst geen taalfouten bevat? Laat dan je manuscript nakijken door een echte taalexpert. Met de Nakijkservice kun je je manuscript laten nakijken op taal, structuur en bronvermelding.

[was_this_article_helpful]
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken