• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Hoe ziet de opbouw van een scriptie eruit?

Onderwijsinstellingen hanteren een aantal vaste onderdelen voor de opbouw van een scriptie. Houd er rekening mee dat elke opleiding aanvullende eisen kan stellen. Controleer dit eerst in bijvoorbeeld het beoordelingsformulier dat is verstrekt door jouw onderwijsinstelling. Dit artikel kun je als richtlijn gebruiken voor de opbouw van een scriptie.

Titelpagina

De titelpagina, ook wel het voorblad genoemd, is de eerste pagina van een scriptie. Hierop wordt het volgende vermeld: de titel van de scriptie, naam van de auteur, studentnummer, naam opleidingsinstituut en opleiding, jaar en maand van publicatie.

Informatiepagina

Op de informatiepagina voorzie je de lezer van aanvullende informatie. Vermeld nogmaals de titel van de scriptie, naam van de auteur, het studentnummer en de opleiding. Daarnaast geef je informatie over de opdrachtgever (statutaire naam onderneming, adres, afdeling, bedrijfsbegeleider), opleidingsinstituut (naam, adres, stagebegeleider) en datum van voltooiing.

Voorwoord

Met het voorwoord geef je een persoonlijke toon aan je scriptie. Je geeft aan dat het onderzoek een afstudeeropdracht is, voor welke opleiding je deze opdracht uitvoert, waar je het onderzoek hebt gedaan en eventueel welke problemen je hebt ondervonden tijdens dit proces. Daarnaast geef je aan waarom je voor dat thema en die organisatie hebt gekozen. Tot slot gebruik je het voorwoord om de personen te bedanken die betrokken waren bij jouw onderzoek, zoals je scriptiebegeleider en stagebegeleider.

Samenvatting

De samenvatting legt de lezer in het kort uit wat de aanleiding van je onderzoek is. Daarnaast verwerk je de volgende punten erin: doel van het onderzoek; onderzoeksvraag; theoretisch kader; methode van onderzoek; belangrijkste onderzoeksresultaten; belangrijkste conclusies; de adviezen. De samenvatting beslaat één pagina.

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave is een belangrijk onderdeel in de opbouw van een scriptie. Het verschaft de lezer namelijk een overzicht van de opbouw van het onderzoek, zodat bepaalde onderdelen snel vindbaar zijn. In de inhoudsopgave neem je het volgende op: voorwoord, samenvatting, inleiding, theoretisch kader, onderzoeksmethode, analyse onderzoeksresultaten, conclusie(s), adviezen/aanbevelingen, literatuurlijst en bijlagen. De inhoudsopgave en bronnenlijst krijgen geen hoofdstuknummer.

Inleiding

In de inleiding introduceer je het onderwerp van het onderzoek. Het doel is om de lezer te informeren waar het onderzoek over gaat de tekst over gaat en waar je naartoe wilt met de tekst. In de inleiding worden de volgende onderdelen behandeld: bedrijfsomschrijving, aanleiding, afbakening van het probleem, onderzoeksvraag, deelvragen, adviesvraag, doel van het onderzoek en leeswijzer.

Theoretisch kader

Het theoretisch kader, ook wel literatuuronderzoek genoemd, vormt de basis van waaruit je onderzoek gaat doen. Vanuit die theorie zul je de onderzoeksresultaten analyseren. In het theoretisch kader behandel je het volgende: Van welke theorie ben je in je onderzoek uitgegaan? Waarom heb je voor die theorie gekozen? Hoe heb je de theorie in je onderzoekt gebruikt?

Onderzoeksmethode

In de onderzoeksmethode beschrijf je de aanpak van je onderzoek. Welke onderzoeksmethoden heb je toegepast? Welke dataverzamelingsmethoden heb je gebruikt? Waarom heb je voor deze aanpak gekozen? Tot slot behandel je in dit hoofdstuk de validiteit en generaliseerbaarheid van jouw onderzoek.

Onderzoeksresultaten

In de onderzoeksresultaten presenteer de je de belangrijkste bevindingen die leiden tot de beantwoording van de deelvragen, en uiteindelijk de hoofdvraag. Belangrijk is dat je in dit hoofdstuk nog geen conclusies trekt en oplossingen vermeldt. Zorg voor een heldere indeling van de paragrafen en presenteer de resultaten op een overzichtelijke wijze, zodat er geen misverstanden ontstaan over de interpretatie ervan.

Conclusie

Hier vermeld je welke conclusie(s) je hebt getrokken aan de hand van de onderzoeksresultaten. Relateer de onderzoeksresultaten aan het theoretisch kader. Je beantwoordt de deelvragen en beargumenteert waarom je tot dat antwoord bent gekomen. Vervolgens geef je, wederom beargumenteerd, antwoord op de onderzoeksvraag.

Aanbevelingen / advies

Op basis van je conclusie(s) adviseer je het bedrijf over verbeterpunten of veranderingen. Beargumenteer de verbeterpunten en veranderingen. Het advies moet daarnaast aansluiten op je adviesvraag uit de inleiding. Namelijk de vraag naar de wijze waarop het probleem van de organisatie kan worden aangepakt.

Literatuurlijst

De literatuurlijst biedt een alfabetisch overzicht van alle gebruikte bronnen in je onderzoek. Het doel is om de lezer te informeren over de herkomst van de bronnen. Veel onderwijsinstellingen hanteren de APA-richtlijnen.

Bijlagen

De bijlagen is het laatste onderdeel in de opbouw van een scriptie. In de bijlagen zet je documenten die ondersteunend zijn geweest voor jouw onderzoek, zoals: enquêteformulieren, interviews, notulen en overige bedrijfsdata. Geef elke bijlage een apart nummer, doorgaans worden hiervoor Romeinse cijfers gebruikt (I II III IV V VI).

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.