• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Casestudy als methode in je scriptie

Wat is een Casestudy?

Bij een Casestudy wordt een verschijnsel binnen haar natuurlijke situatie intensief bestudeerd. Het doel is om gedetailleerde interpretaties, beschrijvingen en verklaringen te verkrijgen van de participanten die betrokken zijn bij het verschijnsel. Casestudies worden het meest toegepast voor de sociale wetenschappen, voornamelijk bij informatiekundige vraagstukken.

* Casestudy wordt ook wel genoemd: gevalsstudie, casestudie, praktijkstudie, praktijkonderzoek, gevalsanalyse.

Hoe worden data verzameld bij een casestudy?

Casestudy is een vorm van kwalitatief onderzoek, maar het beperkt zich niet tot het veldonderzoek. Er zijn verschillende vormen van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden mogelijk bij een casestudy. Hieronder worden de drie meest voorkomende methoden genoemd.

1. Documentenonderzoekde onderzoeker probeert het verschijnsel te beschrijven of te verklaren door op een systematische en effectieve manier gegevens te verzamelen over het onderzochte geval of vergelijkbare gevallen. Deze gegevens zijn geproduceerd door mensen/organisaties. Voorbeelden zijn boeken, artikelen, rapporten, jaarverslagen, websites, notulen, foto’s en e-mails.

2. Participatieve observatie: de onderzoeker is ter plekke in de situatie aanwezig en neemt deel aan de activiteiten van de personen in de onderzochte situatie. Het doel is om de gedragingen, houdingen en activiteiten van deze personen te observeren aan de hand van de eigen zintuigen. De onderzoeker kan bij zijn observaties verborgen (verhuld) of meer openlijk (onverhuld) te werk gaan

3. Diepte-interview: de respondent die betrokken is bij het verschijnsel wordt geïnterviewd met als doel om de belevingen, interpretaties en ervaringen in relatie tot het verschijnsel te achterhalen. Een diepte-interview levert diepgaande informatie op over het verschijnsel.

Probleemstelling formuleren

Bij het formuleren van de probleemstelling kun je rekening houden met 3 aandachtspunten:

1. De probleemstelling dient te voldoen aan een vijftal componenten:

  • Handelende personen: docent en leerling uit klas 3B
  • Handelingen: individuele bijdrage aan groepsopdrachten
  • Locatie: Jeltje Kennemerschool in Tiel
  • Periode: 15 januari tot 15 juni 2019
  • Objecten: ict-ondersteunende middelen

Aan de hand van deze vijf objecten kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd:

Hoe goed kunnen ict-ondersteunende middelen op middelbare scholen helpen bij de individuele bijdrage aan groepsopdrachten?

2. Het onderzoek moet verricht worden vanuit een conceptueel model. Het conceptuele model bestaat uit vooraf gevormde denkbeelden omtrent de factoren in de onderzochte situatie die de onderzoeker voor het beschrijven, begrijpen en verklaren van het onderzochte verschijnsel van belang acht.

3. Het moet duidelijk zijn bij welke gevallen het verschijnsel moet worden gesitueerd. In dit geval is dit de casus bij de Jeltje Kennemerschool in Tiel.

Hoe verschilt een casestudy van andere methoden?

CasestudySurveyExperiment
Onderzoek naar één geval of soms een beperkt aantal gevallenOnderzoek naar een relatief groot aantal gevallenOnderzoek naar een relatief klein aantal gevallen
De verzamelde en geanalyseerde informatie gaat over een groot aantal variabelen van de gevallen De verzamelde en geanalyseerde informatie gaat over een klein aantal variabelen van de gevallenDe verzamelde en geanalyseerde informatie gaat over een klein aantal variabelen van de gevallen
Het bestudeerde verschijnsel komt in haar natuurlijke omgeving voor. De onderzoekers creëren de casestudy, maar proberen de variabelen niet te beheersen. Het bestudeerde verschijnsel komt in haar natuurlijke omgeving voor, zodoende dat een kleine populatie representatief is voor een grote populatie. De bestudeerde gevallen zijn gecreëerd op een manier dat het aantal variabelen te beheersen is.
Het hoofddoel is het doorgronden van de casestudy zelf. De doelen van het experiment en survey kunnen echter terugkomen bij de casestudy Het doel is om het onderzoek te generaliseren en het zo te gebruiken als een platform waar men theoretische gevolgen uit kan trekken Het doel is het ontwikkelen en testen van een theorie

Tot slot

We weten nu dus dat je bij een Casestudy één geval (of een beperkt aantal gevallen) gaat bestuderen. Hiervoor kunnen verschillende dataverzamelingsmethoden worden gehanteerd, waaronder de participerende observatie, waarbij je als onderzoeker de gedragingen van betrokkenen gaat observeren met de eigen zintuigen. Ten slotte dien je bij het formuleren van de probleemstelling rekening te houden met een drietal aandachtspunten die hierboven zijn beschreven.

Terug naar overzicht