• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Bronvermelding volgens de APA-methode

Gepubliceerd op 18 januari 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

In veel teksten die je voor je opleiding schrijft, neem je informatie op die je aan een bron hebt ontleend. Bijvoorbeeld een boek, een webpagina op internet of een artikel in een krant of tijdschrift. Voor de lezer moet die informatie eenvoudig terug te vinden zijn. Dit doe je middels een correcte bronvermelding, zowel in de tekst als in de literatuurlijst. De vermelding van bronnen dient aan zeer specifieke eisen te voldoen. Een punt of komma op de verkeerde plek, kan al een hele vermelding tenietdoen. Lees in dit artikel hoe je bronnen volgens de APA-methode weergeeft.

Een correcte bronvermelding is niet alleen handig voor de lezer, maar het is ook verplicht. Zonder een correcte bronvermelding pleeg je namelijk plagiaat, wat kan resulteren tot een onvoldoende of zelfs uitsluiting van de opleiding.

APA staat voor American Psychological Association, een organisatie voor academici in de V.S. die een stijl heeft ontwikkeld voor bronvermelding, voetnoten en literatuurlijst. Tegenwoordig hanteren veel onderwijsinstellingen de APA-methode, vanwege de duidelijke regels.

De bronverwijzing volgens de APA-methode in twee stappen:

Stap 1: bronverwijzing in de tekst
Stap 2: bronvermelding in de literatuurlijst

APA bronverwijzing in de tekst

Wanneer je in een tekst een gedeelte van andermans onderzoeksresultaten of theorieën wilt overnemen om jouw eigen betoog te onderbouwen, dan kan dat op twee manieren:

De APA-methode schrijft voor dat in de bronverwijzing in een tekst altijd de auteur en het jaar van publicatie vermeld moeten worden, ongeacht het type bron. Alleen bij het refereren aan een citaat wordt het paginanummer vermeld waarop het citaat te vinden is.

De bronverwijzing in de tekst wordt bepaald door de constructie van de zin en kan je volgens de APA-methode op drie verschillende manieren weergeven:

Optie 1:   De auteur en het publicatiejaar worden samen tussen haakjes weergegeven.

Optie 2:   De auteur wordt genoemd in de lopende tekst en het publicatiejaar staat tussen haakjes.

Optie 3:   De auteur het publicatiejaar worden beide in de lopende tekst genoemd.

Verwijzing in de tekst – Citaat

Een citaat gebruik je wanneer een gedachte of uitspraak op zo een specifieke wijze wordt verwoordt, dat een parafrase afbreuk eraan zou doen.

Verwijs je in de tekst naar een citaat, dan komt het citaat tussen aanhalingstekens te staan. Vermeld ook altijd het paginanummer waarop het citaat te vinden is. Paginanummers worden aangeduid met de afkorting ‘p.’ (pagina) of ‘pp.’ (pagina’).

Tip: gebruik niet te veel citaten in je tekst, dit belemmert namelijk de leesbaarheid van de tekst.

De bronverwijzing van een citaat kan op drie verschillende manieren weergegeven worden:

Optie 1:


Optie 2:


Optie 3:
Zo blijkt uit onderzoek dat "de essentiële onderdelen in het landingsgestel gaan ongeveer 200 vlieguren mee" (Pieterson, 2012, pp. 26-27).

Pieterson (2012) geeft aan dat "de essentiële onderdelen in het landingsgestel ongeveer 200 vlieguren meegaan" (pp. 26-27).

In 2012 duidde Pieterson aan dat "de essentiële onderdelen in het landingsgestel ongeveer 200 vlieguren meegaan" (pp. 26-27).

Verwijzing in de tekst – Parafrase

Een parafrase is het in eigen woorden opschrijven van een passage of gedeelte van een onderzoek. Het zijn misschien wel jouw eigen woorden, maar de informatie is afkomstig van een andere bron en dus moet je die bron vermelden.

De bronverwijzing van een parafrase kan op drie verschillende manieren weergegeven worden:

Optie 1:


Optie 2:


Optie 3:
Uit onderzoek blijkt dat na twintig jaar de onderhoudskosten exponentieel groeien (Pieterson, 2012).

Pieters (2012) concludeert dat de onderhoudskosten na twintig jaar exponentieel groeien.

In 2012 beschreef Pieterson dat de onderhoudskosten na twintig jaar exponentieel groeien.

De basisregels van bronverwijzingen in de tekst

Eén auteur

Basisregel:
(Achternaam auteur, Publicatiejaar)

Bronvermelding tussen haakjes:
Het instorten van de huizenmarkt heeft gevolgen voor heel Nederland (Smit, 2005).

Bronvermelding narratief:
Smit (2005) concludeert dat het instorten van de huizenmarkt gevolgen heeft voor heel Nederland.

Twee auteurs

Basisregel:
(Achternaam auteur 1 & Achternaam auteur 2, Publicatiejaar)

Bronvermelding tussen haakjes:
Moraliteit wordt bepaald door algemeen geldende principes (Smit & Stuive, 2008).

Bronvermelding narratief:
Volgens Smit en Stuive (2008) wordt moraliteit bepaald door algemeen geldende principes.

Drie, vier of vijf auteurs

Basisregel:
(Achternaam auteur 1, Achternaam auteur 2 & Achternaam auteur 3, jaar publicatie)

Bronvermelding tussen haakjes:
Er is geen causaal verband gevonden tussen welvaart en obesitas (Smit et al., 2010).

Bronvermelding narratief:
Smit et al. (2010) hebben geen causaal verband gevonden is tussen welvaart en obesitas.

Zes of meer auteurs

Basisregel:
(Achternaam auteur 1 et al., Publicatiejaar)

Bronvermelding tussen haakjes:
Het leenstelsel bezorgt studenten hoge schulden (Van Zomeren et al., 2012).

Bronvermelding narratief:
Van Zomeren et al. (2012) stellen dat het leenstelsel studenten hoge schulden bezorgt.

Verschillende auteurs met dezelfde achternaam

Gebruik je bronnen van verschillende auteurs die dezelfde achternaam hebben, dan neem je in de bronverwijzing de initialen op (ook als de jaren van publicatie verschillen).

Voorbeeld:
P. J. Janssen (2011) en Z. Janssen (2012) zijn van mening dat de . . .

Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Refereer je in de tekst naar meerdere publicaties van verschillende auteurs, dan worden tussen haakjes de auteurs op alfabet gerangschikt en gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld:
Verschillende studies (Dijselbloem & Pieterson, 2005; Kostich, 2010; Van Laar, 2015) tonen aan . . .

Voorbeeld:
De studies van Dijselbloem en Pieterson (2005), Kostich (2010) en Van Laar (2015) tonen aan . . .

Meerdere publicaties van dezelfde auteur

Refereer je in de tekst naar meerdere publicaties van dezelfde auteurs, dan worden de publicaties op chronologische volgorde gerangschikt.

Voorbeeld:
Verschillende studies (Dijselbloem, 2002, 2005, 2007; Kostich, 2014, 2015) tonen aan . . .

Verschillende publicaties met dezelfde auteurs en jaartallen

Publicaties van dezelfde auteur uit hetzelfde publicatiejaar worden onderscheiden door een achtervoegsel.

Voorbeeld:
Verschillende studies (Dijselbloem, 2002a, 2002b, 2002c) tonen aan . . .

Organisatie als auteur

Als een organisatie een tekst heeft gepubliceerd zonder een auteursnaam te vermelden, dan zet je de naam van de organisatie op de plaats van de auteur.

Voorbeeld:
Volgens de Hogeschool van Amsterdam (2013) doen studenten beter hun best.

Anonieme auteur

Als de auteur van een tekst expliciet wordt aangeduid met anoniem/ anonymous, dan verwijs je ook met deze benaming naar het werk. In de literatuurlijst zet je de bron onder de letter ‘A’.

Voorbeeld:
(Anoniem, 2006)

Geen auteur bekend

Is de auteur van een publicatie onbekend, dan vermeld je op deze plaats de eerste paar woorden van de titel van de publicatie. Het eerste woord en alle significante woorden in de titel worden met een hoofdletter geschreven.

De titels van artikelen, hoofdstukken uit boeken en webpagina’s worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

Voorbeeld:
De meeste hogescholen maken gebruik van de ISO normen (“ISO Normen helpen Hogescholen”, 2012).

De titels van periodieken (bijvoorbeeld tijdschriften, magazines, kranten), boeken en rapporten worden volgens de APA-methode cursief gemaakt.

Voorbeeld:
Mensen die gezonder eten, hebben meer energie en leven gemiddeld langer (Het effect van eetgewoontes, 2003).

Jaar van publicatie is onbekend

Wanneer je informatie aan een bron ontleent, maar het jaar van publicatie is onbekend, dan gebruik je de afkorting ‘z.j.’ (zonder jaar) of ‘z.d.’ (zonder datum) op de plaats van het jaargetal.

Voorbeeld:
Willemsen (z.j.)
Willemsen (z.d.)

Hoofdstuk uit boek

In de tekst wordt alleen de naam van de auteur van het hoofdstuk + jaar publicatie genoemd.

Basisregel:
(Achternaam auteur hoofdstuk, jaar van publicatie)

Bronvermelding tussen haakjes:
Biologisch voedsel heeft veel voordelen (Thijsen, 2008).

Bronvermelding narratief:
Volgens Thijsen (2008) heeft biologisch voedsel veel voordelen.

Titelbeschrijving in de literatuurlijst

Boek

Format titelbeschrijving boek
Achternaam, initialen. (Jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats, Land: Uitgeverij.

Voorbeelden:

Eén auteur

Bij één auteur gelden geen speciale regels. Vermeld eerst de achternaam, gevolgd door een komma en de initialen.

Janssen, K. (2013). Rekenmodellen van de 19e eeuw. Noordhoff.

Twee auteurs

Als er twee auteurs zijn, dan staat er een ampersand (&-teken) tussen de namen.

Janssen, K., & Van Zomeren, L. J. (2013). Rekenmodellen van de 20eeuw (2e druk). Noordhoff.

Drie t/m zeven auteurs

Vóór de laatste auteursnaam staat een ampersand.

Janssen, K., Van Zomeren, L. J., & Pieterson, R. (2013). Rekenmodellen van de 21eeuw (3e druk). Noordhoff.

Acht of meer auteurs

Sinds de invoering van de Vermeld de eerste zes auteurs, gevold door een weglatingsteken: . . . Daarna komt de naam van de laatste auteur. Het weglatingsteken staat daar in plaats van de zevende tot en met de voorlaatste auteur.

Janssen, K., Van Zomeren, L. J., Pieterson, R., Groot, W., Hubbart, C., Stuive, G. L. M., De Leeuw, R., & Kovski, R (2013). Rekenmodellen van de toekomst. Noordhoff.

Organisatie als auteur

Als een organisatie een tekst heeft gepubliceerd zonder een auteursnaam te vermelden, dan komt volgens de APA-methode de naam van de organisatie op de plaats van de auteur.

Hogeschool van Amsterdam. (2013). Titel van de publicatie. Uitgeverij.

Geen auteur bekend

Als er geen auteur bekend is en je ook geen organisatie als auteur kunt vermelden, dan staat de titel van de publicatie op de plaats van de auteur (zonder aanhalingstekens), gevolgd door de rest van de bronvermelding.

Exploring new skies. (2016). Uitgeverij.

Boek via internet

Heb je een boek op internet geraadpleegd, dan hoef je de plaats en uitgeverij niet te vermelden.

Janssen, G. (2016). Exploring new options. Geraadpleegd op http://www.wolterskluwer.com/exploringnewoptions/

Hoofdstuk uit boek

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur & B. Redacteur (Reds.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Uitgeverij.

Voorbeeld:
Pieterson, G. (2015). Conversies. In G. Pieterson, M. van Laak & J. de Kogel. (Reds.), Online marketing strategieën (2e herziene druk, pp. 45-47). Kluwer.

Is de auteur of redacteur van het hoofdstuk anders dan de auteur of redacteur van het gehele boek? Volgens de APA-methode vermeld je dan het hoofdstuk apart en plaats de initialen van de auteurs of redacteurs van het gehele boek voor de achternaam.

Tijdschriftartikel (journal)

Achternaam auteur, initialen (jaar). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, jaargang(volume), pagina(‘s).

Voorbeeld:
Geersma, P., & Van der Putte, J. (2010). De nieuwe generatie is niet opgewassen tegen corruptie. Scientias, 3(12), 34-35.

Bij tijdschriftartikelen die online zijn gepubliceerd, wordt volgens de APA-methode de ‘doi’ (Digital Object Identifier) achter de laatste punt van de titelbeschrijving weergegeven.

Voorbeeld online:
Herring, K. T., & Bergstein, H. (2015). A social network in a hostile environment. British Journal of Social Studies, 14(3), 9-18. https://www.doi.org/10.345.00910/2009

Krantenartikel

Achternaam auteur, Initialen. (Publicatiedatum). Titel van het artikel. Naam van de krant, p. x.

Voorbeeld:
Bruma, O. (2016, 18 augustus). Rusland en China werken samen. de Volkskrant, p. 9.

Bij krantenartikelen die online zijn gepubliceerd, wordt de link en datum van downloaden toegevoegd en is vermelding van het paginanummer niet nodig.

Voorbeeld online:
Bruma, O. (2016, 18 augustus). Rusland en China werken samen. de Volkskrant. Geraadpleegd op 13 april 2016, van http://www.volkskrant.nl/opinie/rusland-en-china-werken-samen/

Internetbron

Achternaam auteur, Initialen. (Publicatiejaar). Titel van het document. http://url

Voorbeeld:
Van Vosse, G. P. (2015). Hoe schrijf ik het theoretisch kader voor een onderzoeksvoorstel. https://24editor.com/theoretisch-kader/

Internetbron: geen boek, tijdschrift of krant

Met een tekst die je op internet hebt gevonden en die niet in een boek, tijdschrift of krant gepubliceerd is, moet je rekening houden met het volgende:

  • Het adres van een website begint altijd met ‘http://’. De url is niet onderstreept en eindigt niet met een punt.
  • Is het document onderhevig aan verandering, dan vermeld je de dag, maand en jaar van raadplegen.
  • Is de auteur onbekend, vermeld dan de naam van de organisatie.
  • Ontbreekt de datum, vermeld dan ‘z.d.’ (zonder datum) of ‘z.j.’ (zonder jaar).

Onderwijsgerelateerd document van student

Achternaam auteur, Initialen. (Publicatiejaar). Titel van publicatie [Omschrijving, Onderwijsinstelling). Herkomst publicatie.

Voorbeeld:
Dijkstra, N. (2020). Envisioning imagination: Neural overlap between visual imagery and perception [Dissertatie, Radboud Universiteit]. Radboud Repository. https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/222131 /222131.pdf?sequence=1

In de omschrijving zet je om welk type document het gaat (afstudeeropdracht, stageverslag, proefschrift etc.). Op de plaats van ‘herkomst publicatie’ zet je de onderwijsinstelling en stad.

Audiovisueel materiaal

Achternaam auteur, Initialen. (functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij.

VOORBEELDEN
TV-uitzendingGerbrandt, T. (Regisseur). (2014, 28 juni). De jeugd van toen. In P.
   Streppel. (Eindred.), Zembla.  Hilversum: VARA/NPS.

Aflevering TV-serie op dvdCendrowski, M. (Regisseur). (2007). The Holiday Summation. In F. Oshima    Belyeu (Producent), The Big Theory: Seizoen 10 [Dvd]. Los Angeles:    Warner Bros.
Speelfilm op dvdNolan, C. (Regisseur). (2014). Interstellar [Dvd]. Los Angeles: Warner    Bros.

DocumentaireHutchinson, P. D. (producent), Holtzberg, D. (Regisseur). (2015). Requiem
   for the American Dream [Documentaire]. Los Angeles: Naked
   City Films.
RadioWerner, E. (DJ). (2005, 15 augustus). De strijd tegen diabetes
   [Radio fragment]. In P. Franssen (producent). In gesprek met
   Werner. Hilversum, Nederland: Radio 538.

Niet-gepubliceerde documenten

Achternaam auteur, initialen. (Publicatiejaar). Titel van publicatie. Omschrijving. Plaats en herkomst publicatie.

Niet-gepubliceerde bronnen kunnen betrekking hebben op documenten zoals: rapporten, brochures, handleidingen, readers etc.

Vind je het nog steeds lastig om bronnen weer te geven volgens de APA-methode? Laat dan de scriptie APA-check uitvoeren door één van onze editors!

[was_this_article_helpful]
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken