• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer/24editor: 24editor vof de natuurlijke of rechtspersoon die diensten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; is een online nakijk- en vertaaldienst voor studenten, sollicitanten en bedrijven.
Klant: Natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 24editor.
Overeenkomst: Afspraak tussen klant en 24editor om de opdracht van klant uit te voeren.
Editor: Natuurlijk persoon die door 24editor wordt ingezet om de opdracht verkregen van de klant uit te voeren.
Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klant digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
Nakijken: Het nakijken van een tekstbestand op taal (spelling, grammatica, stijl, opbouw, interpunctie).
Termijn: De termijn waarbinnen het document wordt nagekeken/vertaald.
Redigeren: Het nakijken van een tekstbestand op taal en structuur.
Structuur:
Het verband tussen zinnen en alinea’s.
Vertalen: Tekst overzetten in een andere taal, met inachtneming van de bijhorende taalregels.
Dag: Kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

24editor vof
Halvemaansteeg 9 2, 1017 CR Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20 – 890 0 231
E-mailadres: info@24editor.com
KvK-nummer: 61970255
Btw-identificatienummer: NL854572661B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 24editor en klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze moet aanvankelijk geaccepteerd worden om de overeenkomst te aanvaarden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer de klant het aanbod heeft aanvaard. De overeenkomst is bindend op het moment de klant het aanbod heeft aanvaard middels het voltooien van het uploadproces.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst stemt de klant erbij in dat 24editor de opdracht direct doorstuurt naar de editor.

Artikel 6 – Garantie

24editor streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de aangeboden diensten. De editors die
zijn aangesloten bij 24editor zullen de documenten te allen tijde naar hun beste kunnen
nakijken/vertalen/herschrijven. Echter, omdat het nakijken, vertalen en herschrijven mensenwerk is,
kan het voorkomen dat editors fouten over het hoofd zien. 24editor kan daarom een 100% foutloze
tekst niet garanderen.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

 1. 24editor behoudt het recht de overeenkomst in overleg met de klant te wijzigen of aan te vullen, wanneer blijkt dat tijdens de implementatie van de opdracht een behoorlijke uitvoering
  hiervan wordt belemmerd.
 2. 24editor behoudt het recht het verzoek van wijzigen niet te honoreren en de overeenkomst te
  annuleren, wanneer in geval van het bovenstaande lid niet tot een compromis is gekomen.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst

 1. 24editor behoudt te allen tijde het recht om de tot stand gekomen overeenkomst eenzijdig te annuleren. Bijvoorbeeld wanneer de opdracht niet (binnen de gestelde termijn) uitgevoerd kan worden als gevolg van overmacht of wanneer het document niet voldoet aan de basiskwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit van de tekst geschiedt door 24editor en/of de betreffende editor.
  Indien de tekst niet voldoet aan de basiskwaliteit, is 24editor genoodzaakt de opdracht te annuleren.
  Het totaalbedrag minus het starttarief zal dan binnen 72 uur teruggestort worden op de rekening van de klant. Het starttarief wordt in rekening gebracht voor de beoordeling van het document/annulering van de opdracht.
 2. Klant kan binnen een half uur na het plaatsen van de opdracht deze annuleren. Reeds gemaakte kosten, inclusief het starttarief, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Indien de overeenkomst is geannuleerd, zal dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden naar de klant.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die de klant met 24editor aangaat, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de opdracht in het buitenland is aangeboden, uitgevoerd wordt of de klant
woonachtig is in een ander land dan Nederland.

Artikel 10 – Termijn

 1. Bij het aangaan van alle overeenkomsten wordt een termijn vastgesteld. Deze termijn wordt door de klant aangegeven tijdens het uploadproces.
 2. De termijn zal intreden op het moment dat de betaling is ontvangen (let op: de tijd kan afwijken van wat in de orderspecificatie staat vermeld), behalve indien lid 3 van toepassing is.
 3. Indien de inzending na 00:00 uur ’s nachts voltooid is, zal de termijn ingaan vanaf 08:00 uur ‘s morgens.
 4. 24editor sluit niet uit dat wegens overmacht de deadline niet behaald kan worden, en
  zodoende het document na het overschrijden van de termijn verzonden wordt door de editor. 24editor kan in deze nooit aansprakelijk worden gesteld.
 5. Indien blijkt dat de deadline in geval van lid 4 niet behaald dreigt te worden, zal de klant zospoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. 24editor behoudt te allen tijde het recht om de tarieven te wijzigen. De reeds tot stand gekomen overeenkomsten zullen te allen tijde voor het vermelde tarief geleverd worden.
 3. De nakijkdienst voor studenten is vrijgesteld van btw.
 4. De vertaaldienst voor studenten is inclusief btw.
 5. De nakijk- en vertaaldienst voor sollicitanten en bedrijven is inclusief btw.
 6. De herschrijf-dienst voor sollicitanten is inclusief btw.
 7. De de APA-check is vrijgesteld van btw.

Artikel 12 – Privacy

 1. 24editor deelt het klantenbestand enkel met de editor.
 2. De editor van 24editor verplicht zich de ingezonden documenten direct van zijn/haar laptop te verwijderen, nadat het document is nagekeken en verstuurd naar de klant.
 3. Editors die aangesloten zijn bij 24editor hebben een geheimhoudingplicht jegens alle naar hen verstuurde documenten.
 4. 24editor slaat alle ingezonden documenten op in de database. Na één maand worden deze documenten verwijderd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, nadat de overeenkomst eenzijdig door 24editor is geannuleerd.
 2. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, na onjuiste of onvolledige vertrekking van gegevens door de klant.
 3. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, bij het verlies van documenten uit de database.
 4. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, indien door overmacht de deadline niet behaald kon worden.
 5. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, door uitkomsten van de plagiaatscan.
 6. 24editor is nimmer aansprakelijk voor het behaalde cijfer dat gerelateerd is aan het ingezonden document.
 7. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade, in de ruimste zin van het woord, bij het niet behalen van een vak/opdracht/tentamen/diploma.
 8. 24editor is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade of vertragingen, in de ruimste zin van het woord, die voortvloeien uit het nagekeken, vertaalde en/of herschreven document.